Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΙΘΑΒΙΠΕΥ

Οι στόχοι του επιτυγχάνονται με διεπιστημονική και ολοκληρωμένη έρευνα (πεδίου, εργαστηριακή και πειραματική, βασική και εφαρμοσμένη) που αφορά: παρακολούθηση, εκτίμηση, και πρόβλεψη για την κατάσταση αποθεμάτων (μαλακίων, καρκινοειδών και ψαριών) στα ελληνικά ύδατα, εκτίμηση οικολογικής ποιότητας και παρακολούθηση εσωτερικών υδάτων, παροχή συμβουλών για τη βιώσιμη εκμετάλλευση αλιευτικών πόρων στα ελληνικά και μεσογειακά ύδατα, ανάληψη συγκεκριμένων μελετών, ανάπτυξη νέων εργαλείων και εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης για τα θεσμικά όργανα (Εθνικά, Μεσογειακά, Ευρωπαϊκά) διάχυση πληροφοριών και γνώσης από τα ερευνητικά αποτελέσματα (οργάνωση εκδηλώσεων, έντυπο υλικό, ηλεκτρονικά μέσα).

Το ΙΘΑΒΙΠΕΥ στοχεύει στην παραγωγή γνώσης των δομικών και λειτουργικών πτυχών των υδάτινων οικοσυστημάτων των εσωτερικών υδάτων και τις συνιστώσες των υψηλών τροφικών επιπέδων των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς και στην εφαρμογή αυτής της γνώσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των λεκανών απορροής ποταμών, την οικοσυστημική προσέγγιση στον τομέα της αλιείας, την ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης και τη διατήρηση της υδρόβιας βιοποικιλότητας. Βασικό στοιχείο, επίσης, της στόχευσής του είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων και πρωτοποριακών εργαλείων για την οικολογική παρακολούθηση, την πρόγνωση του καιρού και για την παραγωγή μοντέλων υδρομετεωρολογίας, οικολογίας και ποιότητας νερού.

Διαβάστε περισσότερα...

Επιστημονικές δομές και σύγχρονες κατευθύνσεις έρευνας
Βιολογία, οικολογία και κύκλος ζωής υδρόβιων οργανισμών και αλιευτικών πόρων, πρώτα στάδια ζωής υδρόβιων οργανισμών, διατήρηση βιοποικιλότητας και περιβαλλοντική αποκατάσταση, αξιολόγηση οικολογικής ποιότητας και παρακολούθηση εσωτερικών υδάτινων σωμάτων, ολοκληρωμένη διαχείριση λεκανών απορροής, αλιευτική οικολογία και οικοσυστημική προσέγγιση στην αλιευτική διαχείριση, αλιευτική δυναμική και συλλήψεις, μοντελοποίηση και αξιολόγηση, βάση δεδομένων και μονάδα υποστήριξης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Το ΙΘΑΒΙΠΕΥ κατά την τελευταία εξωτερική αξιολόγηση ορίστηκε ως Κέντρο Αριστείας Αλιείας, Παράκτιας Ζώνης καθώς και Διαχείρισης Εσωτερικών Υδάτων. Εχει σημαντική συμβολή στην αλιευτική έρευνα που διεξάγεται στη Μεσόγειο Θάλασσα, καθώς συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αλιείας και στα μεγάλα έργα δικτύων ERANET Marifish, EUROCEAN και COFASP ενώ έχει ενεργή συμμετοχή και πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλους τους Διεθνείς Οργανισμούς (GFCM, ICCAT, STECF) που ασχολούνται με τη διαχείριση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων. Παράλληλα, επιστήμονες του Ινστιτούτου πρωτοπορούν στην ανάπτυξη εργαλείων εκτίμησης της ποιότητας των ποτάμιων και υγροτοπικών οικοσυστημάτων και στελεχώνουν ομάδες που μετέχουν σε πανευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και προγράμματα που αποσκοπούν στην καθιέρωση βιολογικών μεθοδολογιών οικολογικής αξιολόγησης.


Περισσότερες πληροφορίες για το ΙΘΑΒΙΠΕΥ στο http://imbriw.hcmr.gr